Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
T.C. Maliye Bakanlığı Tarafından 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Defter Ve Kayıt Tutma Zorunluluğu

T.C. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SERBEST MESLEK FAALİYETİ İCRA EDEN AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZA 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE GÖRE DEFTER VE KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

486 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ hükümlerine göre serbest meslek faaliyeti icra eden avukat meslektaşlarımıza 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini  (Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistem) kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden avukat meslektaşlarımızın, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bizzat veya tebliğe göre yetkilendirdikleri muhasebecileri vasıtası ile başvurmaları ve kullanıcı kodu ile sisteme giriş şifresi almaları gerekmektedir.

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Geçici 1 nci Maddesine göre 16’ncı madde kapsamında, Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 17 Maddesi uyarınca tebliğde tanzim olunan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 213 sayılı VUK uyarınca muhtelif vergi cezalarının tatbik olunacağı hükme bağlanmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Konya Barosu Başkanlığı

PDF İçin Tıklayınız...

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI